नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

यस विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौमा २०७६ सालमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ अनुसार वोर्ड परीक्षाको नतिजा विद्यालयको मिति २०७७ माघ ३० गतेको निणर्य अनुसार प्रकासित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

उक्त नतिजामा कुनै विषयमा Abs  हुने तथा D रE ग्रेड प्राप्तगर्ने विद्यार्थीहरुले कक्षा १२ को परीक्षा आवेदन फाराम भर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले तपसिलबमोजिम ग्रेड वृद्धी परीक्षामा सहभागि हुन लेखा शाखाबाट परीक्षा आवेदनको लागि प्रति विषय रु २०० र परीक्षा दिन छुट भएका विद्यार्थीहरुको हकमा जम्मा रु ५०० लेखा शाखामा बुझाई फाराम लिई मिति २०७७ साल फाल्गुण १० गतेभित्र लेखा शाखामा बुझाउन सुचित गरिन्छ ।

हेरम्बराज कडेल

प्रधानाध्यापक