भौतिक रूपमा उपस्थित भई तथा अनलाइन दुबै अवस्थाबाट कक्षा सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यार्थी एवम् अभिभावकज्यूहरूमा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

भौतिक रूपमा उपस्थित भई तथा अनलाइन दुबै अवस्थाबाट कक्षा सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यार्थी एवम् अभिभावकज्यूहरूमा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

यस विद्यालयमा कक्षा ४ देखि कक्षा १० सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको अनलाइनमार्फत् कक्षा सञ्चालन भइरहेकोमा मिति २०७७ साल माघ ११ गते आइतवारदेखि तपसिलबमोजिम कक्षा तालिका अनुसार विद्यालयमै भौतिक रूपमा उपस्थित भई तथा अनलाइन दुबै अवस्थाबाट कक्षा सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यार्थी एवम् अभिभावकज्यूहरूमा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन हुने दिनहरू:
शिशुदेखि कक्षा ३ सम्म : पुरानै समय तालिका अनुसार सञ्चालन हुने
कक्षा ४ र ५ को: सोमवार, बुधवार र शुक्रवार
कक्षा ६ः सोमवार, मङ्गलवार र बुधवार
कक्षा ७ः आइतवार , सोमवार, बुधवार , विहिवार
कक्षा ८ः आइतवार ,मङ्गलवार, विहिवार, शुक्रवार
कक्षा ९ः आइतवार ,मङ्गलवार, विहिवार, शुक्रवार
कक्षा १०ः आइतवार , सोमवार, मङ्गलवार, बुधवार,विहिवार, शुक्रवार

अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन हुने दिनहरू ः
कक्षा ४ आइतवार, मङ्गलवार
कक्षा ५ आइतवार, मङ्गलवार
कक्षा ६ः विहिवार, शुक्रवार
कक्षा ७ः मङ्गलवार
कक्षा ८ः बुधवार
कक्षा ९ः सोमवार

PHYSICAL CLASS ROUTINE 2077

CLASS 1ST(11:00 AM-11:45 AM) 2ND(11:45 AM-12:30 PM) 3RD(12:30 PM-1:15PM) 4TH(1:15PM-2:00PM)
XA SOCIAL(1-3) NN
ENG(4-6)GT
ACC(1-3) PB
SC(4-6)HRK
NEP(1-3)KPD
ENV/O MATH(4-6) MKT/NTT
C.MATH(1-3)DRP
HPE(4-6)TNA
XB SOCIAL(1-3) PSS
ENG(4-6)DKC
NEPALI(1-3)RT
C.MATH(4-6)PBA
SCIENCE (1-3)MKT
ENV/O MATH(4-6) MKT/NTT
HPE(1-3)TNA
ACC/COM(4-6)PB/KMS
XC SC(1-3)MKT
HPE(4-6)TNA
C.MATH(1-3)NTT
ACC/COM(4-6)PB/SBM
ENG(1-3)OSS
SOCIAL(4-6)PSS
NEP(1-3)RT O.MATH(4-6)PBA
XD SC(1-3)RHD
O.MATH(4-6)DRP
NEPALI(1-3)KPD
ACC/COM(4-6)PB/KMS
C.MATH(1-3)PBA
HPE(4-6)TNA
SOCIAL(1-3)NN
ENG(4-6)OSS
XE NEP(1-3)RT
SOCIAL(4-6)NN
COMP(1-3)SBM
O.MATH(4-6)NTT
ENG(1-3)RKG
SC(4-6)RHD
HPE(1-3)PSS
C.MATH(4-6)DRP
IXA ENG(1,3)DKC
C.MATH(5-6)MS
SC(1,3)RHD
NEP(5,6) VHA
ACC/COM(1,3)PB/KMS
HPE(5,6)RS
O.MATH/ENV(1,3)PBA/RHD
SOCIAL(5,6)NN
IXB C.MATH(1,3)MS
ACC/COM(5-6)TNA/SBM
HPE(1,3)RS
SC(5-6)RHD
SOC(1,3)PSS
ENG(5,6)OSS
O.MATH/ENV(1,3)PBA/RHD
NEPALI(5,6)RT
IXC ENG(1,3)RKG
ACC/COM(5-6)TNA/KMS
SOC(1,3)PSS
HPE(5,6)RS
O.MATH(1,3)NTT
SC(5,6)MKT
NEP(1,3)VHA
C.MATH(5,6)VKM
IXD ENG(1,3)UM
SC(5,6)MKT
C.MATH(1,3)MS
O.MATH(5,6)DRP
ACC/COM(1,3)PB/SBM
SOC(5,6)NN
NEP(1,3)KPD
HPE(5,6)RS
VIIIA NEP(1,3)NT
ENG(5,6)RKG
SCI(1,3)PBS
C.MATH(5,6)VKM
SOC(1,3)RS
H.PHY(5)BA
COM(6) KMS
VOC(1,3)KPS
M.ED(5) RKG
H.PHY(6)BA
VIIIB SOC(1,3)PS
C.MATH(5,6)SK
ENG(1,3) DKC
SC(5,6)PBS
NEP(1,3)NT
VOC(5,6)KPS
COMP(1)KMS
H.PHY(3,5)BA
MORAL(6)FP
VIIIC SC(1,3) PBS
SOC(5,6)KPS
H.PHY(1,3) BA
ENG(5,6)UM
C.MATH(1,3)MS
NEP(5,6) VHA
MORAL(1) FP
COMP(3) KMS
VOC(5,6) PS
VIIA NEP(1,2)VHA
ENG(4,5)FP
C.MATH(1,2)VKM
SC(4,5)SK
H.PHY(1,2)JGC
SOCIAL(4,5)PS
MORAL(4) FP
COMP(5)SKB
VOC(1,2) SS
VIIB C.MATH(1,2)SK
H.PHY(4,5)JGC
ENG(1,2)RKG
NEP(4,5)NT
SOC(1,2)KPS
SC(4,5)PBS
VOC(4,5)SS
M.ED(1) GN
COMP(2)SKB
VIIC COMP(1)SKB
M.ED(2)FP
SC(4,5)BA
SOC(1,2)SS
C.MATH(4,5)MS
ENG(1,2)UM
H.PHY(4,5)GN
VOC(1,2)PS
NEP(4,5)NT
VIA SC(2,3)JGC
COM(4)SKB
MED(2)GN
C.MATH(3,4)SK
NEP(2,3)DT
H.PHY(4)MK
ENG(2)FP
SOC(3)SP
VOC(4)PS
VIB SOC(2,3)SS
VOC(4)PS
SC(3,4)JGC
NEP(2)NT
COMP(2)SKB
MORAL(3)GN
ENG(4)FP
C.MATH(2,3)SK
H.PHY(4)MK
VA SC(2,4,6) GN ENG(2,6)GP
SOCIAL(4)DT
SOCIAL(6)SP
NEPALI(2,4)GB
CMATH(2,4,6)SUMUKHI
VB SC(2,4,6) MK ENG(2,4)SUMUKHI
SOCIAL(6)PP
C.MATH(2,4,6)PP NEP(2)GB
NEP(4)DT
SOCIAL(6)PP
IVA SC(2,4,6) GS NEP(2,6)DT
C.Math(4)MK
C.MATH(2,6)MK
SOCIAL(4)SP
ENG(2,6)GP
SOC(4)SP
IVB NEP(2,4) GB
CMath(6)PP
SCI(2,4,6)GS SOCIAL(2)SP
ENG(4,6)SUMUKHI
CMATH(2,4)PP(6)SP

ONLINE CLASS ROUTINE 2077

IV ONLINE SC(1) GN(3)GS NEP(1)DT(3)GB C.MATH(1,3)PP Eng(1,3)GP
V ONLINE ENG(1,3)SUMUKHI C.MATH(1,3)PP SC(1,3)GS NEP(1,3)GB
VI ONLINE SC(5,6)PBS ENG(5,6)FP C.MATH(5,6)VKM SOCIAL(5)SP
NEP(6)DT
VII ONLINE C.MATH(3)SK ENG(3)RKG SC(3)PBS SOC(3)KPS
VIII ONLINE C.MATH(4)VKM ENG(4)DKC SCI(4)PBS NEPALI(4)NT
IX ONLINE ENG(2) DKC C.MATH(2) MS SCI(2)RHD NEPALI(2)VHA