BBS 3RD YEAR ROUTINE 2078 ONLINE CLASS STARTING FROM 6:20 AM TO 10:25 AM

BBS 3RD YEAR ROUTINE 2078 ONLINE CLASS STARTING FROM 6:20 AM TO 10:25 AM

वि.वि.एस तह तेस्रो वर्षका विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुने बारे सुचना ।

यस क्याम्पसको वि.वि.एस तह तेस्रो वर्षका कक्षाहरु मिति २०७८ साल बैसाख २७ गतेबाट निम्न लिखीत कक्षा तालिकाअनुसार सञ्चालन हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।