REVISED LIST OF SCIENCE CONTACT CLASS

यस विद्यालयको कक्षा ११ विज्ञान संकायका विद्यार्थीहरुको सम्पर्क कक्षाको ग्रुप विभाजन निम्न अनुसार गरिएको व्यहोरा विद्यार्थीहरुमा जानकारी गराइन्छ ।
थप केहि बुझ्नु परेमा विद्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोला ।

CLICK HERE FOR PDF FILE